Information Planet - Zásady ochrany osobních údajů a cookie

Předsmluvní informace o zpracování osobních údajů + marketingová sdělení


1. Níže jsou uvedeny informace týkající se způsobu, účelu a doby trvání zpracování osobních údajů, které vyplněním tohoto formuláře na internetových stránkách společnosti INFORMATION PLANET s.r.o., IČ 28908449, se sídlem: Myslíkova 1998/30, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152472 (dále jen „Správce“), Správci poskytnete.

2. Poskytované osobní údaje jsou Správcem zpracovávány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Veškeré takto poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány výhradně z právních důvodů podle ust. čl. 6, odst. 1, písm. b) a f) Nařízení, a tedy za účelem:

a) umožnění uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi zájemcem a Správcem,
b) realizace přímého marketingu v podobě zasílání obchodních sdělení, pokud k takovému zasílání udělí zájemce svůj souhlas.

3. K poskytnutí osobních údajů v tomto smyslu neexistuje právní povinnost subjektu údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

4. Veškeré takto zpracovávané osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu pouze po dobu nezbytně nutnou, za kterou se považuje doba trvání smluvního vztahu mezi vámi a Správcem. V případě neuzavření smlouvy budou vámi poskytnuté osobní údaje Správcem bez zbytečného odkladu, nejpozději však to 30 dnů smazány.

5. Přístup k těmto osobním údajům mají pouze osoby smluvně pověřené Správcem. Správce činí veškeré kroky potřebné k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů.

6. Správce nejmenoval osobu pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 a násl. Nařízení.

7. Správce za účelem plnění podmínek Smlouvy předává Osobní údaje třetím stranám na území EU a to do těchto zemí: Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Velká Británie, Německo, Rakousko, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie a Belgie (dále jen „Třetí země v EU“).
Správce za účelem plnění podmínek Smlouvy předává Osobní údaje třetím stranám na území mimo EU a to do těchto zemí:

a) Nový Zéland (prováděcí rozhodnutí ze dne 19. prosince 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu),
b) Kanada (rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2001 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech),
c) USA (prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí),

(dále jen „Třetí země mimo EU“).
Třetí země mimo EU uvedené v tomto odstavci pod písm. a) – c) poskytují na základě příslušného rozhodnutí Komise EU odpovídající ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 45 Nařízení.
Kategoriemi příjemců ve Třetích zemích v EU jakož i příjemců ve Třetích zemích mimo EU jsou státní ambasády, soukromé vzdělávací instituce či soukromá ubytovací zařízení. Úplný seznam těchto subjektů, se kterými Správce spolupracuje, je uveden zde.

8. Osoba, která své osobní údaje takto poskytla, má jakožto subjekt údajů ve smyslu Nařízení právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies lze charakterizovat jako textové soubory, které jsou ukládány do IT zařízení návštěvníka tehdy, když navštívíte určitou webovou stránku, která soubory cookies využívá. Soubory cookies pomáhají webové stránce zapamatovat si jednotlivé úkony, které návštěvník na webové stránce provedl (např. vyhledávaná hesla v prohlížeči, prokliky na jinou webovou stránku atd.) a umožňuje tak provozovateli webové stránky sbírat informace o návštěníkovi prostřednictvím vaší IP adresy.

IP adresa návštěvníka a některé aktivity s ní spojené jsou ve smyslu vybraných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) tzv. osobními údaji. Zpracovávat osobních údaje prostřednictvím souborů cookies může provozovatel webu pouze s informovaným souhlasem osoby, jejíž osobní údaje mají být takto zpracovány. Takto poskytnutý souhlas může být kdykoli odvolán. Osobní údaje ve smyslu GDPR však pomáhají zpracovat jen některé druhy souborů cookies.

 

Jaké jsou druhy cookies?

Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Marketingové cookies – Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat.

Výkonnostní cookies – Pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky výkonnostním cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze výkonnostní cookies využívat.

 

Druhy provozovatelem používaných cookies a doba uchování osobních údajů

Provozovatelem tohoto webu je společnost INFORMATION PLANET s.r.o., IČ 28908449, se sídlem: Myslíkova 1998/30, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152472, web: www.informationplanet.cz, www.iplanet.cz, email: info@informationplanet.cz  (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel využívá veškeré výše uvedené druhy cookies, přičemž tzv. marketingové a výkonností cookies jsou využívány výlučně s předcházejícím souhlasem návštěvníků webu, kteří jakožto subjekty údajů udělili s využíváním cookies tzv. informovaný souhlas ve smyslu GDPR.

Veškeré osobní údaje zpracované na základě činnosti souborů cookies jsou uchovány na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu 90 dnů počítaných ode dne jejich zpracování.

V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

 

Práva návštěvníka webu

Návštěvník webové stránky má právo souhlas s využíváním cookies ve vztahu k jeho osobě neudělit. V případně neudělení souhlasu však nebude mít možnost využívat všech dostupných funkcí navštívené webové stránky.

V případě udělení souhlasu má návštěvník webové stránky jakožto subjekt údajů ve smyslu GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník webové stránky kdykoli odvolat vypnutím funkcí cookies v sekci „Zobrazit detaily“.

Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Provozovateli webu a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

 

 

 

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.